Home Onze thema’s

Onze thema’s

Positionering

Het imago van een Vlaamse stad  of gemeente wordt in sterke mate bepaald door het meest karakteristieke en levendige deel: de handelskern! Als centrum van de totale stad met tevens een belangrijke ontmoetingsfunctie is een handelskern van belang voor de gehele stad of gemeente. De economische functies zijn hierbij de belangrijkste dragers.

Ruimtelijk-economische structuur

Om de huidige positie van de Vlaamse handelskernen te kunnen behouden, is een duidelijke lange termijn visie noodzakelijk, die ondersteund wordt door de gevestigde actoren in de diverse centra, zoals ondernemers, bewoners, publieke- en zakelijke dienstverlening etc. Voor het aantrekken van investeringen is namelijk inzicht nodig op continuïteit, te bereiken middels een heldere visie. De gemeenten en steden zijn verantwoordelijk voor het opstellen van deze toekomstvisie in nauwe samenwerking met ondernemers.

Pluriformiteit

De multifunctionaliteit van de handelscentra is de belangrijkste factor die de unieke aantrekkingskracht van de stad of een gemeente bepaalt. Het feit dat de binnenstad gekenmerkt wordt door een veelheid aan verschillende functies moet gekoesterd worden. Er zijn steeds meer actoren betrokken geraakt bij de ontwikkeling van binnensteden. Naast de detailhandel nemen andere consumentgerichte bedrijven in de binnenstad, zoals de horeca, speciaalzaken en dienstverlening, in aantal toe. Specifiek binnen de detailhandel is zorg nodig voor een optimale mix van franchisebedrijven en speciaalzaken die zorgen voor de “couleur locale”.

Verblijfskwaliteit & veiligheid

Naast het aanbod, die een consument doet beslissen naar een bepaald handelscentrum te gaan, is het verblijfsklimaat van een binnenstad een van de hoofdfactoren. Veiligheidis hierbij, als basisbehoefte,  een vanzelfsprekend onderdeel van verblijfskwaliteit. Door de veelheid van functies in een binnenstad, op een relatief klein oppervlak, is het van het grootste belang dat de binnenstad als veilig wordt ervaren.

Bereikbaarheid & mobiliteit

Voor de lokale handelaars is het essentieel dat er een optimale bereikbaarheid voor alle bezoekers en gebruikers van het zogenaamde handelscentrum gewaarborgd blijft. De toegankelijkheid van de binnenstad voor verschillende vervoerswijzen is cruciaal en bovendien nodig om de functie van de binnenstad in stand te houden.

De grote bedreiging van de binnenstad ligt in een gebrek aan parkeerplaatsen op maat en een slechte bereikbaarheid per auto. Consumenten kiezen voor het gemak. Wanneer het kernwinkelapparaat niet per auto bereikbaar is, zoekt men zijn heil elders. Waardoor het centrum van een gemeente of stad er doods komt bij te liggen.

Samenwerking

Individuele ondernemers in de Vlaamse handelskernen worden met steeds complexere problemen geconfronteerd. Het wordt dus van essentieel belang dat ondernemers gaan samenwerken om op die manier een grotere stem te hebben bij de toekomst van de binnenstad.  Handelsverenigingen en individuele lokale handelaars zullen moeten aantonen dat ze een specifieke meerwaarde bieden. De lokale KMO-antennes zullen zich moeten profileren als verlengstuk van de individuele onderneming. Zo ontstaat er een situatie waarbij een brede deelname van centrumondernemers ervoor zorgt dat de belangen collectief behartigd kunnen worden.