Home Ons gedachtengoed

Ons gedachtengoed

De huidige positie van de handelskernen binnen de steden en gemeenten blijft minimaal behouden en wordt, waar mogelijk, versterkt.

Ontwikkelingen van baanwinkels buiten de handelskernen moeten worden beoordeeld op hun effecten op het functioneren van de handelskernen in de steden en gemeenten.

Handelskernen in de Vlaamse steden en gemeenten zijn de top van de piramide inzake winkelvoorzieningen.

De Vlaamse Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een lange termijn structuurvisie. Een dergelijke visie wordt bij voorkeur opgesteld in regionaal verband, doch altijd in nauwe samenwerking met de lokale ondernemers die door hun eigenheid een tegengewicht kunnen bieden tegenover de on-line handel.

Multifunctionaliteit van een handelskern bepaalt de aantrekkingskracht van een Vlaamse stad, gemeente en ja zelfs een dorp..

Detailhandel en daarmee samenhangend horeca zijn de dragers van de handelskern in een stad of gemeente. Overige functies zijn ondersteunend.

Een aantrekkelijke binnenstad kent een optimale mix van filiaalbedrijven en speciaalzaken (de “couleur locale”).

Voor de instandhouding van de handelskernen in Vlaanderen is een goed verblijfsklimaat, inclusief veiligheid elementair.

De binnenstad is bereikbaar voor verschillende vervoerswijzen, een goede autobereikbaarheid van de binnenstad maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Het verkeersvrij maken van een binnenstad is vaak niet “de” oplossing.

Samenwerken doet Overwinnen. Het is een oude waarheid maar nog steeds actueel. Dat geldt primair voor de lokale handelaar, maar niet minder voor alle spelers die belang hebben bij een goed functioneren van een handelskern.

Meedoen loont. Het profijtbeginsel is uitgangspunt voor een evenwichtige verdeling van kosten die tot doel hebben een handelskern in stand te houden.